perjantaina, joulukuuta 16, 2005

Älykkyyden lajitÄlykkyyden määrittely on kuin panisi sumua säkkiin. Älykkyysosamäärä on kelvollinen työkalu, mutta se määrittää vain tietyn osa-alueen. Määritelmän sisällöksi saadaan se, mitä on mitattu. Ensimmäiset älykkyysmittaukset oli tarkoitettu erottelemaan koulujen oppilaista ne, jotka tarvitsivat erikoisopetusta. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Yhdysvaltain armeija otti ensimmäiset laaja-alaiset älykkyysmittaukset käyttöön erotellakseen sotilaista upseeriaineksen. Testeissä oli paljon kulttuuriainesta, joka on jäänyt kummittelemaan älykkyyteen kohdistuvissa ennakkoluuloissa - esimerkiksi pääministerimme isän aikaansaamassa skandaalissa sotketaan vieläkin kulttuuri ja älykkyys.

Kun kulttuuri yritettiin karsia testeistä, kiinnitettiin seuraavaksi huomio kieleen - mitä enemmän koulutusta, sitä parempi kielen käyttökyky. Lopputuloksena on mm. Mensan käyttämä mittaustyyppi, joka mittaa melko tasa-arvoisesti, mutta erittäin kapea-alaisesti. Testit mittaavat vain paria osa-aluetta niistä seitsemästä, kahdeksasta tai kymmenestä, jotka Howard Gardner ja hänen seuraajansa ovat tuoneet esiin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Gardnerin älykkyysalueet ovat:

- verbaalis-kielellinen
- loogis-matemaattinen
- visuaalis-spatiaalinen
- musikaalinen
- kehollis-kinesteettinen
- interpersoonallinen-sosiaalinen
- intrapersoonallinen (itsetuntemus)
- luonnontieteellinen

Muitakin osa-alueita voi olla, kuten "spirituaalinen". Yksikään näitä ei ole yhtä yksioikoinen kuin vanhempien määritysten älykkyysalueet. Esimerkiksi loogis-matemaattinen ei ole samaa kuin matemaattinen; se sisältää kyvyn ongelmien ratkaisemiseen ja loogiseen päättelyyn. "Tunneäly", josta paljon puhutaan, koostuu useammasta Gardnerin älykkyysmääritelmän osa-alueesta. Kannattaa myös muistaa, että Gardnerin älykkyysalueet eivät ole ilmatiiviisti toisistaan erillään, vaan kehittyvät yhdessä.

Mitä enemmän älykkyyttä koetetaan tutkia, sitä monimutkaisemmaksi ja nestemäisemmäksi kuva muuttuu. Kuten älykkyys itsekin. Parhaiten pärjää, kun ei käytä älykkyyden määritelmiä rajoittavina ("naisilla ei ole matemaattista älykkyyttä", "miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta"), vaan viitteinä mahdollisuuksiin. Positiivisesti, ei negatiivisesti.

2 Comments:

Blogger Saarni said...

Kiinnostava pohdittava asia on myös älykkyyden evoluutio. Kuinka ihmisistä on pikku hiljaa tullut niin älykkäitä kuin he keskimäärin nykyään ovat, kun älykkyyttä on niin monenlaista ja yhden osa-alueen lisääntyminen voi johtaa toisen katoamiseen, l. huippumatemaatikko nai huippumuusikon ja lapset eivät silti välttämättä ole erityisen musikaalisia eivätkä matemaattisesti lahjakkaita!

Älykkyys ON pitkässä juoksussa summautuvaa, mutta ainoastaan välillisesti, aivot voivat kasvaa, mutta lopputulos ei ole taattu, biologinen evoluutio on sokea kulttuurievoluution edessä. Kun ajattelu syntyy synapsien loputtomista eri yhdistelmistä, niin toinen hienostunut yhdistelmä lyö helposti toista korville niiden sotkeutuessa. Hyvät yhdistelmien perusrakenteet sen sijaan vahvistuvat jos painetta siihen on. Mikä siis ohjaa evoluutiota?

Eräs ajatus älykkyyden evoluutiosta liittyy ihmisen sosiaalisen ryhmäytymisen korostamiseen: on älykästä havaita toisten älykkyys! Yksilön osalta tämä tarkoittaa halua ryhmäytyä ja tehdä yhteistyötä muiden älykkäiden kanssa, jolloin omat selviämis- ja lisääntymismahdollisuudet paranevat. Popolaatiotasolla ryhmällä on varaa pitää mukanaan erilaisiin älykkyyden muotoja, jotka tukevat KOKO ryhmän selviämistä.

Vuosituhansia kestäneiden älykkäiden yhteenhakeutumisen seurauksena keskimääräinen älykkyys populaatioissa nousi aivojen parhaiden perusyhdistelmien kertymisen vuoksi, mikä mahdollisti edelleen sattumanvaraisen keskiarvosta nousemisen yhä korkeamman tason lähtötason yhä noustessa. Huippumuusikon ja -matemaatikon lapsi voi siten kyllä olla heikompi kuin vanhempansa, mutta on epätodennäköistä, että hän on heikompi kuin keskiarvo...

7:36 ip.  
Blogger Mette said...

Hyviä havaintoja. Ryhmässä eläminen lisää älykkyyden mahdollisuutta.

8:16 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home